2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun

5 aylar önce 134

24 Mayıs 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 27 Mayıs 1983 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanmış, 1 Haziran 1983 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Kanun aslında birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışması olan kişilerin emeklilik şartlarını düzenlemektedir.

Ancak sosyal güvenlik reformuyla birlikte geçici 20 nci maddeye tabi sandıklar dışındaki üç sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde tek çatı altında birleştirilmiş olduğundan, 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106. Maddesi ile bu Kanun 01 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik ise halen yürürlüktedir.

Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması usul ve esasları düzenlenmiştir. Bu sosyal güvenlik kurumları kapsamına;

– T.C. Emekli Sandığı,

– Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK),

– Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur),

– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıkları (banka, oda, borsa sandıkları gibi),

girmektedir.

Kanun yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber halen uygulanmaya devam edilmektedir. Çünkü sigorta başlangıcı 01 Ekim 2008 tarihinden önce olup birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışması (sigortalılığı) olan kişilerin hizmet birleştirme işlemleri bu Kanuna göre yapılmakta, emeklilik şartları bu Kanun hükümleri esas alınarak belirlenmekte, sigortalının son yedi yıl içerisindeki fiili hizmet süresi (prim gün sayısı) dikkate alınarak hangi Kurum mevzuatına göre ve hangi şartlarla emekli olacağı belirlenmektedir (Bkz. Emeklilik Başvurusunda Son Yedi Yıl – 1260 Gün Uygulaması Nedir ?).

Öte yandan, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme, bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ise bu Kanun hükümleri dikkate alınmamakta, ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurum mevzuatına göre aylık bağlanmakta, yani kişinin sigortalılığı en son hangi sosyal güvenlik kurumu kapsamındaysa, o kurum mevzuatına göre emekli aylığı bağlanmaktadır.

Tum Makaleyi Oku