Askerlik Tecil Ettirme 2021 - Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir, Başvurusu Nasıl Yapılır?

1 ay önce 52

Askerlik erteleme, tecil başvurusu adı altında bu haktan faydalanmak için geçerli sebebi olan her vatandaşın başvurabileceği yöntemlerden biridir. Askerlik yükümlülüğü gelmiş kişi örneğin eğitim ya da sağlık durumu gibi sebeplerden dolayı askerliğini erteleyebilmektedir. Askerlik erteme konusunda 25/06/2019 tarih ve 7179 Sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında yeni düzenlemeler olmuştur.

ASKERLİK ERTELEME NASIL YAPILIR?

Lise öğrencileri ve lise mezunlarının tecil durumu, ön lisans ve lisans öğrencilerin tecil durumu, yüksek lisans öğrencilerinin tecil durumu, doktora öğrencilerinin tecil durumu, ikinci üniversite ve açık öğretim öğrencilerinin tecil durumları merak edilen konular arasında olduğunu biliyoruz. Yeni askerlik sistemine göre öğrenim vb. sebeplerden ötürü askerlik tarihini daha ileriye taşımak için yapmanız gerekenleri adım adım sıralayacağız.

ASKERLİK ERTELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
 • Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
 • Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ NE DEMEK?

Askerlik başvurusu yapanlar için MSB tarafından belirli sevk tarihleri verilir. Eğer bu sevk tarihlerinde erteleme olursa, askerlik için o süreye kadar beklemeniz gerekecektir.

E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME

E-Devlet üzerinden askerlik erteleme işlemleri başladı. Özellikle pandemi sürecinden sonra askerlik erteleme işlemleri internet ortamına taşındı. Askerlik erteleme işlemi yapmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu adresi üzerinden ulaşarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK ERTELEME

 1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
 2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
 3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
 4. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, yasal erteleme hakları devam ettiği sürece müteakip yıllarda yeniden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilir.
 5. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
 6. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;
  1. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,
  2. Kendisinin herhangi bir sağlık raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,
  3. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,
  4. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,
  5. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,
  6. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

LİSANS VE DAHA AŞAĞI SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİ ERTELEMELERİ

 1. Lisans ve daha aşağı seviyede öğrenim görenlerin askerlikleri azami olarak;
 2. Lise veya dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar,
  1. Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.
 3. Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değiştirenlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi esas alınır.
 4. Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olduklarında diğer ana dal programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu ana dal programındaki öğrenciliğine göre ertelenir.
 5. Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar lehlerine uygun olan okula göre ertelenir.
 6. Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula kayıt yaptırmaları ya da aynı seviyede birden fazla yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte iken bunlardan herhangi birisinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden diğer öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.
 7. Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların askerlikleri ertelenmez.
 8. Askeralma Yönetmeliğinin 27'nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki "Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır" hükmü gereği yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacakları tarihe kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.
 9. Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, yetkili Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip birinci ila dokuzuncu fıkralardaki esaslara göre ertelenir.
 10. Öğrenim kurumlarında öğrenim gören, kaydı silinen veya mezun olanların bilgileri elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığınca alınarak askeralma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ait bilgiler Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sürekli güncel bulundurulur.
 11. Öğrenim kurumlarınca kayıt hakkı kazandığı bildirilen yükümlülerin askerlik durumları Bakanlıkça talep eden kurumlarla paylaşılır. Askerlikle ilişiği olmayan yükümlülerin kayıtları askerlik durum belgesi aranmaksızın yapılır. Askerlikle ilişiği olanlar ise okul idarelerince askerlik şubelerine yönlendirilir. Kayıt tarihinde henüz askerlik çağına girmemiş olanlardan askerlik durum belgesi talep edilmez.
 12. Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye'de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek öğrenci durum belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle ertelenir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığından alındığında bu bilgilere göre erteleme işlemi yapılır.
 13. Mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir.
 14. Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu eğitimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.
 15. Türkiye'de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin öğrenci kabul belgesi (acceptance), öğrenci belgesinin aslı, bu belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu veya YÖK Başkanlığından alınacak "Okul/Kurum Tanıma Belgesi" ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20'nci madde ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sınırı sonuna kadar askerlikleri ertelenir.

ÖĞRETİM KURUMLARINDAN TERK, İLİŞİĞİ KESİLEN VEYA MEZUN OLANLARIN ERTELEMELERİ

 1. Yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren yoklamaları yapılmadan;
  1. Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,
  2. Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl,
  3. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,
  4. Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl,
  5. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların bir yıl, süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.
 2. Yurt dışı yükseköğretim kurumları mezunlarının erteleme süreleri hiçbir şekilde lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren üç yılı, yüksek lisans mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren iki yılı geçemez.
 3. Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenir.
 4. Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.
 5. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından lisans veya yüksek lisans seviyesinde mezun olanların mezuniyet belgesi, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesinin aslı ve noter onaylı sureti ile askerlik şubelerine müracaat etmeleri halinde 32 yaşını geçmemek şartıyla, lisans eğitiminden mezun olanların iki yıl, yüksek lisans eğitiminden mezun olanların bir yıl süreyle ertelemeleri yapılır. Bu süreler içinde denklik işlemleri sonuçlanmayanların, denklik işlemlerinin halen devam ettiğini belgeleyerek tekrar erteleme talep etmeleri halinde 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu, geçmemek şartıyla denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için erteleme bitiminden itibaren ilave bir yıl daha askerlikleri ertelenir.
 6. Çift ana dal programından mezun olanlardan erteleme talep edenlerin işlemleri işlem yaptırmak istedikleri program üzerinden yapılır.

ASKERLİK ERTELEME DİLEKÇESİ

Askerlik erteleme dilekçe örneği hazırladık. Aşağıdaki dilekçeden inceleme yapabilirsiniz.

Tum Makaleyi Oku