El-Cebbar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 44
el-Cebbar
Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 206
Anlamı: Cebbar: Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
Kerameti: İstek ve arzuların olması için.Ya Cebbar ismini 21 defa okuyan zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur.

Cebbar | el-Cebbar İsminin Anlamı

Cebbar | el-Cebbar İsminin Anlamı

EL-CEBBAR: Emrine karşı konulmayan, mahlukâtı mecbur eden; ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran; gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Eksikleri tamamlayan, kırıkları tamir eden anlamlarına da gelir.

1-Cebbar; zayıfı güçlendiren, kırık gönülleri tamir eden, kırığı onararak kırık kemikleri birbirine kaynaştıran, zoru kolaylaştıran, sabır ve metanet veren, sabredenlere büyük mükâfatlar vadeden kendine boyun eğenlere çeşitli kerametler ve ikramlar veren, kullarının bozulan düzenlerini ıslah edendir.

2-Cebbar; her şeye hakim ve galip olandır. Her şey belli bir noktada ona boyun eğer.

3-Cebbar; her şeyden yüce olandır.

4-Cebbar; istediğini zorla yaptıran, yarattıklarını kurallarına uymaya mecbur edendir.

Cebbar kelimesi Allahın güzel ismi olarak sadece Haşr Suresinde geçer. Özellikle el-Aziz isminin ardından gelir.

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; her şeye galiptir. Cebbar’dır; kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir, varlığı çok yücedir. Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) kendisine ortak koştuklarından çok yücedir.” (Haşir Suresi, 23)

Cebbar | el-Cebbar Dualar ve Zikirler

Cebbar | el-Cebbar Dualar ve Zikirler

El Cebbar isminin Ebced değeri (206)
Zikir saati Merih, Salı’dır.
Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır.

Cebbar | el-Cebbar esmasıyla yapılacak Dualar:

Rasulullah (s.a.v) iki secde arasında şöyle dua ederdi:

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et, beni güçlendir, zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.”

Ey kaderimizin Sahibi Olan Rabb’im!
Ey kâinatın idaresini Elinde Bulunduran Rabb’im!
Ey kullarının bütün ihtiyaçlarını Karşılayan!
Ey dilediğini yaptırmaya yegâne Muktedir Olan!
Ey her türlü noksanı Tamamlayan!
Ey her türlü perişanlığı Düzeltip yoluna Koyan Rabb’im!
Ey Hükmü ve İradesine karşı gelinmesi mümkün olmayan Rabb’im!
Ey Cebbâr!
Ey Allah!

*****

Sen kaderimizin Sahibisin Rabb’im!
Her noktasında kâinatın idareyi Elinde Bulunduran Sensin!
Rabb’im Sen kullarının bütün ihtiyacını Karşılayansın!
Sen kırılanı tamir Edensin Rabb’im!
Her türlü perişanlığı yok Edensin Sen!
Sen hükmüne karşı gelinmeyensin Rabb’im!
Sen bizim sığınacağımız tek Kapımız;
Cebbâr Olan Allah’sın!

*****

Sen ki bütün işleri Düzenleyensin Rabb’im!
Sen ki hükmüne karşı gelinmeyen Cebbâr’sın!
Nasıl ihtiyacımız olursa yaz sıcağında soğuk bir suya,
İşte öyle ihtiyacımız var her an Senin Adını anmaya Rabb’im!
Soğuk suyun lezzetine alıştırdığın gibi bizi tıpkı,
Öyle alıştır Rabb’im; Senin Zikrine Cebbâr Adınla!
Rabb’im, Yarattığın su gibi aziz kıl bizi her ‘La ilahe illallah’ta!
Cebbâr Adınla Rabb’im;
İtaatle artan bir iman nasip eyle bize!
Bizi nefsin ulaşacağı en şerefli makama;
Senin kulluğuna ulaştır Rabb’im!
Vera ve takvamızı artır bizim!

****

Nefsini Sana teslim edip rahata kavuşanlardan eyle bizi Rabb’im!
Bizi yalnız Senin korumana sığınanlardan eyle!
Seninle ünsiyet kurma esintisini teneffüs etmemizi nasip eyle Rabb’im!
Nefsimizin heva ve hevesle irtibatını kesmeyi nasip eyle bize!
Yalnız ve yalnız Senden gelen ünsiyet meltemleri hayat versin nefsimize!

****

Musa’nın (Aleyhisselam) diliyle dua ediyorum Sana Rabb’im, duamı kabul et Dergâhında:

“Bizim Velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla. Bize acı çünkü Bağışlayanların en hayırlısı Sensin. Bizim için bu dünyada da ahirette de iyi ve güzel olanı yaz. Bak işte pişmanlık içinde Sana yöneldik.” (A’raf Suresi 151 155 156. Âyet Meali)

Hakikat ve rüya gecenin oyasıyla incecik ayrılıyor birbirinden şimdi.
Şimdi yıldızların sihrinden bir ışık düşüyor gözlerimize.
Gecenin siyahı damla damla eriyor hilalin ışığında.
Fecrin aydınlığına yürüyor hilal.
Fecrden sızan ışık, dünyadaki küçük hikâyemizi fısıldıyor sessizce;
Bir varmış, bir yokmuş…
Rabb’im!
“Bir göz açıp kapama zamanı kadar” kaldığımız şu dünyadan,
Kalbimizde imanımızla al bizi Yanına!
Dilimizde Senin mübarek zikrinle al Rabb’im Yanına bizi!
“Bak işte pişmanlıkla Sana yöneldik!”
Pişmanlığımızı kabul et Rabb’im, bütün mahcubiyetimizle Kapına Gelince!

Rabb’im!
Kapına gelince bütün pişmanlığımızla;
“Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde
Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde
Gebe develer salıverildiğinde
Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,
Denizler kaynatıldığında,
Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,
Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,
Hangi günah sebebiyle öldürüldü? Diye.
Amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında,
Gökyüzü sıyrılıp alındığında,
Cehennem tutuşturulduğunda,
Ve Cennet yaklaştırıldığında…” (Tekvir Suresi 1- 13. Âyet Meali)
İşte O Dehşetli Gün Rabb’im;
Hesap Gününde;
Ne olur, ne olur Sen Yardım et bize!
Bizi ateşin azabından koru Rabb’im!
Bizi ateşin azabından koru!

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Cebbar | el-Cebbar Fazileti ve Sırları

Cebbar | el-Cebbar Fazileti ve Sırları

  1. EL-CEBBAR ismi daha çok, zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerine okunur. Okuyan kimsenin ihlas ve samimiyeti ve karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde, bunlardan her biri bir derde yakalanır, kendi başlarının derdine düşerler ve zarar verdikleri insanlarla uğraşmaya vakit bulamazlar.
  2. Bir kimsenin konuşmaması için de, bu ismin okunmasına ve tertibine yani miktarına ve saatine göre okunmasına başvurulur. Bu yola başvurmak isteyen kimse, son derece ciddi ve samimi olmalıdır. Çünkü bu ismin ağırlığı ve kahrediciliği kişinin kendisine de dokunabilir.
  3. Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı koyulmaz. Her dileğini her yerde herkese rahatça yaptırabilir. Sözü dinlenen, sevilen ve sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir.
  4. Eğer bu ismi bir doktor veya benzer bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır ve harika neticelere ulaşır.
  5. Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler, zalimin kendisinden el çekmesi veya kahrı niyetiyle bir defa da bir veya birkaç kişi olarak büyük ebcede göre yani 206 x 206 şeklinde elde edilen 42436 defa “YÂ CEBBAR” İsm-i şerifini okusa, yüce Allah, o zorba ve zalimi perişan eder ve zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder.

Belirtilen miktarda okunan “YA CEBBAR” Esmalarından sonra 41 defa da Haşir suresinin 22. ayeti olan;

“Hüv’allahü’llezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi ve’ş-şehâdeh. Hüve’r-rahmânu’r-rahîm: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahimdir”ayeti okunmalıdır.

6. Bu ismi, 40 gün, 211 defa okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalsa ya da hapis veya esir olsa kurtulur. Her dileği yerine gelir.

Tum Makaleyi Oku