El-Halık Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 44
el-Halık
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 731
Anlamı: Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.
Kerameti: İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 defa Ya Halık ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi halolur.

Halık | el-Halık İsminin Anlamı

EL-HÂLİK: Her şeyi yoktan var eden, yaratan. Her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği halleri, olayları önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren demektir.

Hâlık, “halaka” kökünden türetilmiş bir isimdir. Allah’ın sıfatı olarak Kur’an da 8 kez zikredilmektedir.

1-Hâlık; yaratan ve var edendir.

2-Hâlık; bir şeyi ölçüp biçip ayarlamak, bir işi düzgün bir şekilde planlayıp, takdir etmektir.

3-Hâlık; aslı, örneği ve modeli olmadan nesneyi var etmek, bir şeyden başka bir şey icat etmektir.

Halık | el-Halık Dualar ve Zikirler

“EL-HALIK” isminin ebcet değeri (731)

Zikir Günü Pazar; Zikir saati Güneş’dir..

Pazar günü güneş saati demek, sabah güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrası bir saat demektir.

Halık | el-Halık esmasıyla yapılacak Dualar:
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana Rabb’im.

Duamı kabul buyur Yüce Katında!

“Allah’ım!
Gayb ilminle ve yaratma Kudretinle hayatın benim için hayırlı olduğunu bildiğin müddetçe beni yaşat. Ölümümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni öldür. Allah’ım! Gizli ve aşikâr, Senden hakkıyla korkmayı dilerim. Senden rıza ve öfke anında hak sözü (söylemeyi) dilerim. Zenginlik ve fakirlikte Senden itidalli olmayı dilerim. Bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dilerim. Senden, kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Yüzüne bakmanın lezzetini, zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın Sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allah’ım! Bizi iman ziyneti ile süsle ve bizi hidayete ermiş, doğru yolun rehberleri kıl.”
Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbi’l âlemin!

Sen gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Yaratansın Rabb’im!
Sen rızkın;
Sen ecelin;
Sen sözün;
Sen ruhun;
Sen kalbin;
Sen aklın;
Sen her hayrın,
Yaratıcısı ve Sahibisin!
Senden başka yaratıcı yoktur!
Sen Varlığı ezeli ve ebedi Olan;
Önünde baş eğip, diz çöktüğüm Hâlık Olan Allah’sın!

Ey Yüce Yaratıcı!
Emrine razı olanlardan eyle beni!
Rızanla, gönül huzuru, kalp serinliği bahşet bana Rabb’im!
Kendisine kurtuluş kapısı açılanlardan eyle beni Rızanla!
Aldatma, günah, kusur, kin ve riyadan temizle Emrine rızayla Rabb’im!
Kulluk makamında karar kılanlardan eyle beni Rızanla!
Tek Yaratan Sensin Rabb’im!
Ne takdir Ettiysen o benim hayrımızadır!
Tek Yaratan Seni bilip, Takdirine boyun eğmemi nasip eyle;
Elimden gidene üzülmememi;
Bana verdiklerini paylaşmamı nasip eyle!
Tek Yaratan Seni bilip, zenginlik, emniyet ve kanaatle doldur kalbimi!
Rabb’im bana “kulum” de!

Sen gökleri ve yeri yoktan var Edensin Rabb’im!
Kendisi doyuran ama doyurulmaya ihtiyacı olmayan yegâne Mabut Sensin!
Sen benim Rabbimsin Allah’ım!
Taptığım Sensin!

Sen ki yıldızlı semayı direksiz ayakta Tutansın Rabb’im!
Yakıcı güneşi bir kararda tutan Sensin Semada!
Allah’ım taptığım Sensin!
Dilsiz taşlar, ağaçlar sular zikrederken Seni hâl diliyle;
Beni, Seni zikretmekten ayırma Rabb’im!
“Çılgın ateşin” azabından Koru beni!

Halık | el-Halık Fazileti ve Sırları

1. Yedi gün arka arkaya 100 defa “YÂ HÂLIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur. Bu mübarek isim, daha çok sanatkârlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkârların ve sanatkar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.

2. EL-HALIK ismini, seher vakitlerinde zikredenlerin, kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.

3. İyileşmesi zor olan bazı hastalıklar için bu ismin zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

4. Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse, yüce Allah, o kimsenin içini ve dışını nuranileştirir, gam ve kederden kurtarır, âhiret saltanatı ile taltif eder.

5. Çözülmeyen bir işi olan kimse, temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 (beş bin yüz on beş) defa zikreder ve halini Allah’a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir ve işi kolayca çözülür.

Havas âlimleri, bu ismin, Güneş saatinde ve (701) defa olarak zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir.

Tum Makaleyi Oku