El-Varis Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 43
el-Varis
Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 707
Anlamı: Hakiki malik/sahibi olan
Kerameti: Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

Varis | el-Varis İsminin Anlamı

EL-VÂRİS: Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi Olan; mahkûkâtın yok olmasından sonra da bâki kalan; tek varis ve tek sahip…

Bu dünyadan gelmiş geçmiş ne devletler, ne milletler, ne mülk ve saltanat sahipleri var… hiçbirinin ortada bı­raktığı hayırlı veya hayırsız eserinden başka baki kalmaya gücü yetmemiş ve yetmez de. Bıraktıkları mallar, mülkler Ve servetler de varisleri tarafından paylaşılıp telef olup gitmiş ve sadece haklarında söylenenler kalmış. Oysa Al­lah, onlar varken de vardı şimdi de var, gelecekte de var olacak; arkamızdan gelenler de bizden bahsedecekler ve böyle diyecekler… Onlar yok ama Allah var. Çünkü Allah yaratan ve yaşatan ve baki kalandır; sürekli var olandır… O halde mirasımızla birlikte geride bıraktığımız diğer şeyler, bizim için hayırlı şeyler olsun da arkamızdan günah defte­rimize günah yazılmasına devam etmesin…

Vâris isminin ıstılah anlamı:

Vâris; ölümsüz, daim ve kalıcı olandır.

Vâris; zatı, sıfatları, kuralları ve nimetleri daim olandır.

Vâris; yeryüzünde ilk olan ve en son kalacak olandır.

Vâris; her şeyin ilk sahibi ve vârisidir.

Varis | el-Varis Dualar ve Zikirler

EL-VARİS isminin zikri (707) adettir.
Zikir saati Müşteri; zikir günü Perşembe’dir.
Zikir saatinin Zühre olduğunu da söyleyenler var. Bu takdirde zikir günü Cuma olur.

Varis | el-Varis esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey biçarelerin Sahibi olan Allah’ım!
Ey kimsesizlerin Kimsesi!
Ey en yüce Kelâmın Sahibi!
Ey yoktan var Eden Allah’ım!
Ey Kâbe’nin Sahibi!
Ey mülkün gerçek Sahibi!
Ey Vâris!
Yegâne Vâris Sensin Allah’ım!
Sen vârislerin en hayırlısısın!

Bizi biçarelere yoldaş yap Allah’ım!
Kimsesizlere kol kanat gerenlerden eyle bizi!
Mübarek Kelâmına uyanlardan eyle!
Yönümüzü Kâbe’den ayırma bizim Allah’ım!
Kalbimizi bizim Rabb’im, Kâbe’den ayırma!

“Bugün mülk kimindir? Bir ve Kahhâr olan Allah’ındır.”(Mümin Suresi 16. Âyet Meali)

Ekip biçmeden, karınlarını doyuran;
Zâkir kuşlar anlattılar ‘Mülkün Sahibini’
Hepsi birden kanatlanıp gittiler sonra meçhule.
Yıkık bir mezar başında, ağlayan bir söğüt anlattı Vâris’i bana;
Dalları titredi hakikatin ağırlığından.
Ve çoktan kurumuş bir sebile rastladım;
Soğuk taşlarına kazılı kitâbe dile geldi sanki birden;
Eski zamanlardan üstüne nakşolan sırrı fısıldadı usulca:
“El-Bâki…Hüvel-Bâki”
“Bâki kalan yalnız O’dur”
Geriye kalan her ne varsa masivaydı,

Sendin tek Bâki!
Sendin tek Vâris!

“Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler.”(Meryem Suresi 40. Âyet Meali)

Sen ki mülkün gerçek Sahibisin Allah’ım;
Sen ki eşyanın;
Sen ki duygunun;
Sen ki ruhun;
Gerçek Sahibisin;
Verdiğin her ne varsa şu yeryüzünde,
Onu bize bereketli kıl Allah’ım!
Ebubekir (r.a) gibi tasadduk edenlerin mirasçısı kıl bizi!
Ali (r.a) gibi ilminin sadakasını verenlerin mirasçısı kıl!
Resulullah’a (SallALLAH u aleyhi ve sellem) bahşettiğin güzelliklerin,
En güzel mirasçısı kıl bizi!
Resulullah’ın (SallALLAH u aleyhi ve sellem) mirasını kalbinde taşıyanlardan eyle bizi!

Ey ihtişamlı gök kubbenin,
Ve bereketli yeryüzünün Sahibi olan Allah’ım!
Ey Vâris!
Gökler genişliğince Seni bilmeyi bağışla bize!
Bereketli buğday tarlalarına dönsün kalbimiz Adınla her an!
Yeryüzü genişliğince yıkansın ruhumuz Vâris Adınla!
Ruhumuz, Senin Rahmetinle yıkansın Allah’ım!

“Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur” Kasas Suresi 58. Âyet Meali)

Nice pâk yüzlüler toprak olup gittiler bir bir.
Nice vazgeçilmezlerden vazgeçti sevdikleri;
Topraktan gelip, toprağa gittiler. Göklerde yıldız olmak isteyenler; Toprak oldular şimdi!
Şerle koyun koyuna yaşayıp zelil olanlar;
Şimdi toprak oldular!
Servet kazandıkça esfeli safiline dönüp alçalanlar;
Toprak oldular şimdi!
Kibirden toprağı delecek gibi yürüyenler;
Şimdi toprak oldular!
Allah’tan (azze ve celle) korkmadan mazlumları kendisine bende sananlar;
Toprak oldular şimdi!
Saltanatlarını bırakıp gitti saltanat sahipleri.
İblisle kol kola, fesadın bin türlüsüne bulaşanlar;
Şimdi toprak oldular!
Ve toprak oldular her gün başka bir ilaha tapınanlar!
Geriye ne kaldı onlardan?
Topraktan yarattığın canlar karıştılar toprağa Allah’ım!
Toprak örttü bütün heveslerini!
Anladıklarında gerçek Vârisin kim olduğunu;
Toprakla bir olup ağladılar!

Zekeriyya’nın (Aleyhisselam) diliyle dua ediyorum şimdi Sana Allah’ım;
Duamı kabul et Dergâhında!
“…Rabbim! Beni tek başıma bırakma!
Sen, vârislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda Senindir).”
(Enbiya Sûresi 89. Âyet Meali)

Âmin! Âmin! Âmin!
Velhamdülillahi Rabbil Âlemin!

Varis | el-Varis Fazileti ve Sırları

1. EL-VÂRİS işminin zikrine devam eden ve her gün (707) kere okuyan kimseye dünyevi ve uhrevi birtakım nimetler ihsanlar edilir. İşleri kolaylaşır; pek çok yararını görür.

2. Ahiret işleri için adetle sınırlanmamalıdır. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramda bulu­nulur. Yüce Allah’ın izin ve iradesiyle iki cihan mutluluğuna erer.

3. Güneş doğmadan zikretmeye devam eden kimsenin vücuduna hastalık ve elem isabet etmez.

Tum Makaleyi Oku