Er-Reşid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 66
er-Reşid
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 514
Anlamı: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
Kerameti: Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

Reşid | er-Reşid İsminin Anlamı

ER-REŞÎD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran; mahlûkâta maslahatlarını gösteren, hidayete er­diren, doğru yolu gösteren gibi anlamalara gelmektedir.

Şüphesiz Allah kullarının doğru yola gitmesini ve gös­terdiği yolda ilerlemesini ister. Bu yüzden kitaplar gönder­miş ve bir rivayete göre de 124 bin peygamber… Her asır­da, her zamanda, her mekanda bir yığın rehber, bir yığın yol göstericiler, hidayet rehberleri göndermiş… Alimler, ev­liyalar, asfiyalar, liderler, mücedditler, mehdiler vs. bu kadar nimetin altından kalkmak da bir hayli zor. İnşallah Rabbimiz bizi hoş görür…

Râşid isminin ıstılah anlamı:

Râşid; rüşd sahibi olan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edendir.

Râşid; kullarını rüşde ulaştıran, onlara doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti verendir.

Râşid; fiillerinde emir ve yasaklarında, yaratmasında abes ve batıl olmayan, eksiklik ve unutmadan uzak olandır.

Râşid; dilediğini ve dileyeni irşâd ederek mutluluğa ulaştırandır.

Râşid; bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olandır.

Râşid; yüce hikmet sahibidir.

Râşid; dünya ve ahiret hayırları için kullarını hikmetle yönlendirendir.

Râşid; adalet ve fazilet sahibidir.

Râşid; dostlarını olgunluğa ulaştırandır.

Reşid | er-Reşid Dualar ve Zikirler

ER-REŞİD isminin zikri (514) adettir.
Zikir saati Güneş; zi­kir günü Pazar.

Reşid | er-Reşid esmasıyla yapılacak Dualar:

Ey Meleklerin ve ruhun Rabbi olan Allah’ım!
Ey doğruların en Doğrusu!
Ey Yüce Mürşid!
Ey Allah!
Sen Râşid’sin!
Doğru yolu gösteren yalnız Sensin Allah’ım!
Allah’ım!
Hidayete erdirdiklerinin dostu ve mürşidi yalnız Sensin!
Bizi hidayete eriştir Râşid Adınla!
İlahi hikmetinle ve Râşid Adınla Allah’ım bizi irşad et!

Ey inanan ve iman edenlere rehberlik eden Allah’ım!
Bize de rehberlik eyle!
Doğru yola ulaştır bizi!
İçinde hiçbir eğrilik olmayan Kitabın yol göstersin bize de!
Bizi olgunlaştır!
Rüşd sahibi kıl bizi Rabb’im!

“Andolsun Biz, bundan önce de İbrahim’e rüşdünü vermiştik.” (Enbiya Suresi 51. Âyet Meali)

Ayın, yıldızın ve güneşin izinde;
Senin Hikmetini arayan İbrahim’e (aleyhisselam) verdiğin gibi,
Rüşdünden ver bize de Allah’ım!
Bizi rüşd sahibi kıl!
Bizi irşad et Râşid Adınla!

“Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve şu işimizde bize doğruyu göster” (Kehf Suresi 10. Âyet Meali)

Ya Râşid! Ya Râşid! Ya Râşid!
Kenan diyarından ağır adımlarla çıkan;
Çıplak ayaklı bir dervişin kêmalini nasip et bize!
Ve o İlahi kelam dökülsün her dem dudaklarımızdan bizim de:
“La ilahe illALLAH !”
“La ilahe illALLAH !”
“La ilahe illALLAH !”

Kalbimiz buruş buruş olmuşken acılardan;
Bizi irşâd eyle Allah’ım!
Bâd-ı Sâbâda savrulan kuru yaprak gibi,
Meçhulde savrulurken ruhlarımız;
Bizi irşâd eyle!
Bizi Senin dosdoğru Yoluna ilet!
Bizi irşad et Rabb’im Râşid Adınla!

“Onların kalplerini metîn kıldık. O yiğitler (o yerin hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O’ndan başkasına tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.”
(Kehf Suresi 14. Âyet Meali)

Seni bilmeyen hiçbir şeyi bilmez Allah’ım!
Yolunu bulamaz Seni bilmeyen!
Dikenlerle doldurduğumuz yolumuzu,
Güllerle irşâd et Allah’ım!
O Güller Gülünün(SallALLAH u aleyhi ve sellem)
Sözleriyle mesut olan kullarından eyle bizi!
Bizi Güller Gülü’nün (SallALLAH u aleyhi ve sellem)
Yoluna Ram eyle!

Ya Râşid! Ya Râşid! Ya Râşid!
Veren ellerden eyle bizi Allah’ım!
Kusurlarımızı ört!
Bizi affet!
Bize merhamet et!
Bizi irşâd et Allah’ım!
Senin rehberliğine muhtacız!
Hidayetine muhtacız Allah’ım!
Nefsimizden değil;
Senin fazl ı Kereminden bilmeyi nasip et her iyiliği Allah’ım!
Bizi Râşid Adınla irşad et!

Resulullah’ın(sallalahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum şimdi Sana:
“Ey gerçek hayat sahibi ve kâinatı ayakta tutan Allah’ım. Senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp yumacak kadar da olsa nefsime bırakma!
“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzerinde sabit eyle!”
Duamı kabul et Allah’ım!

“Gerçekte sen yumuşak huylu ve aklı başında reşid bir adamsın.”( Hûd Suresi 87. Âyet Meali)

Şuayb’a verdiğin yumuşak huyluluk ve rüşdü nasip et bize de!
Bizi irşad et Ya Râşid!
Ruhumuzu ve kalbimizi olgunlaştır!
Doğru yoldan ayırma bizi!
Sen ki Mürşidler Mürşidisin Rabb’im!
Fazlınla ve Kereminle;
Rüşdünden ver bize de!
İrşad et bizi Rabb’im Râşid Adınla!

AMİN! AMİN! AMİN!
Ve’lhamdülillahi Rabb’il Âlemin!

Reşid | er-Reşid Fazileti ve Sırları

ER-REŞİD isminin ve diğer pek çok ismin zikir saatine ve gününe Veliler pek fazla önem vermemişlerdir. Merhum Hasanü’l-Basrî, bu ismin “İSM-İ AZAM”olan isimlerden oldu­ğunu söylemiştir.

Hasanü’l-BASRÎ, bu ismi, hayatı boyunca hususi virdi olarak devam ettirmiştir. Şeyh-i EKBER Muhiddîn-i Arabi’nin “FÜSÛSÜ’L-HİKEM”adlı eserinde buna işaret vardır. Onun da bu isme “İSM-İ A’ZAM” dediği ve hayatı boyunca bu ismin zikrine devam ettiği nakledilmektedir.

İmam Cafer-i Sâdık, bu ismi Ebcede göre Vefk edip her zaman yanında taşırmış. İmam Şiblî de ölünceye kadar bu ismin zikrine devam etmiştir. Hacı Bayram-ı Velî ve Şeyh Mu- hiddin Hisârî’nin de devamlı olarak zikirlerinin “ER-REŞÎD” ismi şerifi olduğu nakledilmektedir.

Kısacası, dünya ve ahiret mutluluğunu isteyenler bu mü­barek ismin zikrine devam etmelidirler. Nakledildiğine göre Hz. Süleyman (a.s) da bu ismin zikriyle meşgul olmuştur. Bi­lindiği gibi Hz. Süleyman (a.s)’a hem ilim ve hikmet, hem de devlet ve saltanat verilmiştir. Onun da hem dünya, hem de ahiret makam ve mevkilerine bu mübarek ismin zikri saye­sinde ulaştığı söylenmektedir. Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir.

1. ER-REŞÎD ismini yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur.

2. Her gün (514) defa okuyan tarikat, istikamet ve rızada Râşit ve Mürşit olur. Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.

3. Sürekli hata yapan ve işleri ters giden bir kimse (1000) kere okusa, hatalarından kurtulur, işleri düzene girer.

Tum Makaleyi Oku