Es-Sabur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

6 yillar önce 51
es-Sabur
Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 298
Anlamı: Çok Sabırlı
Kerameti: Ya Sabur ismi şerifini hasta olan hergün 33 defa okursa şifa bulur.İşlerinde endişeli olan 3000 defa okursa normal bir halde sabırlı olur.Soğukkanlı olur.Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

Sabur | es-Sabur İsminin Anlamı

ES-SABÛR: Asilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden, İmhal edip geciktiren, mühlet veren ama ihmal etmeyen de diyebiliriz…

Sabûr isminin ıstılah anlamı:

Sabûr; cezalandırma güç ve imkânına sahip olduğu halde, suçluları hemen cezalandırmayandır.

Sabûr; kullarına mühlet tanıyandır.

Sabûr; kullarının saygısızlığını görüp bildiği halde intikam almakta acele etmeyendir.

Sabûr; kendisine itaat etmeyenlere nimetlerini vermeye devam edendir.

Sabûr; suçluları imhal eden (süre veren) ama ihmal etmeyendir.

Sabur | es-Sabur Dualar ve Zikirler

ES-SABÛR isminin zikri (298) adettir.
Zikir saati Güneş; zikir günü Pazar’dır .

Sabur | es-Sabur esmasıyla yapılacak Dualar:

Senin gücün her şeye yeter Rabb’im!
Tam kuvvet ve güç Sahibi yalnız Sensin!
En büyük sabır Sahibi Sensin Sabr Adınla!
Cezaları erteleyen acele etmeyen yalnız Sensin!
Bizi şirkten, küfürden koru Allah’ım!
Sendelesek de Senin yolunda;
Ve günahkâr olsak da çoğu zaman,
Sabr Adınla sabret bize Rabb’im!
Sabrınla bizi doğru yola ilet!

Halîm Adınla yumuşak huyluluk ver bize Allah’ım!
Sabr Adınla sabretmeyi nasip et bize!
İlm, hilm ve sabır sahibi yap bizi Sabr Adınla Allah’ım!
İlim sahibi yap ki bizi;
Senin tanıttığın gibi bilelim Seni ancak.
Senden gaflette olmasın kalpler!
Ve hilm sahibi yap ki bizi Allah’ım;
Yumuşak huylu; affeden ve sabredenlerden olalım!

“Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir.” Al-i İmran Suresi 17. Âyet Meali)

Açlıktan ve tokluktan;
Sıcaktan ve soğuktan;
Zenginlik ve fakirlikten;
Hastalık ve musibetten;
Yalnızlıktan ve korkudan;
Kimsesizlik ve kalabalıktan;
Yorgunluk ve ezadan;
Ne zaman şikayet etsek Allah’ım;
En büyük sabır Sahibi Adınla Sen;
Bizi emrine boyun eğenlerden eyle!
İnfak edenlerden eyle bizi Rabb’im!
Bizi seherlerde Senden mağfiret dileyenlerden eyle!
İmanlarında samimi ve doğru olanlardan eyle Rabb’im!
En büyük sabır Sahibi Adınla Sen bize sabret!
Sabredemediğimiz her ne varsa şu hayatta; hepsinin,
Bir imtihan olduğunu hatırlat Sabr Adınla!
İmtihanımızı bize kolaylaştır Rabb’im!
Sabr Adınla sabret bize!
Ve sabır sahibi olmamızı nasip et Sabr Adınla!

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!” (Bakara Suresi 177. Âyet Meali)

Bizi antlaşmalarına sadık olanlardan eyle Rabb’im!
Bütün sıkıntılarımızda;
Hastalıkta;
Savaşta;
Bizi sabredenlerden eyle Sabr Adınla!
Doğru bildiklerinle bir getirsin Meleklerin adımızı Sana!
Bizi ateşin azabından koru Rabb’im Sabr Adınla!

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) buyurdu ki; “Müminin hâli şaşırtıcıdır. Bütün durumları kendisine hayırlıdır. Bu sadece mümin içindir. Bolluk ve saadet elde ederse, şükreder ve kendine hayırlıdır. Başına sıkıntı gelirse, sabreder ve kendisine hayırlı olur.”

Sabredenleri Seversin Sen Allah’ım!
Bize de sabır ver Sabr Adınla!
Mümin olmayı nasip et evvela;
Bolluk ve saadette Sana şükredenlerden;
Başına bir sıkıntı geldiğinde;
Sabredenlerden eyle bizi;
Bütün amellerimizi bizim için hayırlı kıl Allah’ım!
Sabırsız;
Şikayet eden;
Hoşlanmayan taraflarımızı törpüle Sabr Adınla Rabb’im!
Sabr Adınla Rabb’im!
O Güzel Sabr Adınla;
Bizi ateşin azabından koru!

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Suresi 66. Âyet Meali)

Her şey Senin yardımınla olur ancak Allah’ım!
Sen yardım etmezsen; nefsimi yenemem!
Yardım etmezsen Sen; sabredemem!
Senin yardımınla; Senin için; ve Seninle birlikte;
Sabretmemi nasip et bana Rabb’im!
Şikayeti terk etmememi nasip et Sabr Adınla!
Sabr Adınla Rabb’im; kitap ve sünnette ayaklarımı sabit kıl!
Zindandaki Yusuf’un (a.s)
Dayanılmaz acılar çeken Eyyüb’ün (a.s)
Sabrından damlalar bahşet bize!
Bizi ateşin azabından koru!

Ey yerin göğün Sahibi;
Ey en Sabırlı;
Ey en merhametli;
Ey en şefkatli Rabb’im;
Nefsimizi Senden menetmek cefadır;
Senin için sabretmeyi zenginlik;
Seninle sabretmeyi vefa;
Senin yolunda sabrı hayırlı bir imtihan;
Bitmeyen isteklerimize karşı sabrı zafer;
Musibetlere karşı sabrı ise ferahlık kıl üzerimizde!
Bizi ateşin azabından koru Yâ Rab!
Yasakladığın şeyler terk etmek için sabır ver bize!
Mümin olmamıza teşvik için sabır ver bize!
İçinde eziyet olmayan bir terk etme nasip et bize Rabb’im Sabr Adınla!

“Dedi ki: ‘Ben, dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah’a şikâyet ediyorum!” (Yusuf Suresi 86. Âyet Meali)

Rabb’im;
Bizim de bütün kahrımızı ve kederimizi
Yalnız Sana şikâyet etmemizi nasip et!
Sen ne de çok Sabırlısın Rabb’im
Ve biz ne çok sabırsızız!
Katından bize Rahmet;
Katından bize nimet;
Katından bize ihsan;
Katından bize sabır Lütfet!
Sabr Adınla Rabb’im;
Adımızı sabredenlerle an!
“La havle vela kuvvete illa billâh”

Âmin! Âmin! Âmin!
V’el hamdülillahi Rabbil Âlemin

Sabur | es-Sabur Fazileti ve Sırları

ES-SABÛR isminin zikriyle hem dünya, hem ahiret mutluluğu niyet edilmeli ve esas maksat yapılmalıdır. Çünkü bereketi her iki cihan için de yeterlidir. Ahiret ka­zancı için zikredildiği takdirde, saat ve sayı sınırlamasına gerek yoktur. Ne kadar çok zikredilirse o kadar fazla sevap ve kazanç elde edilir.

1. Gün doğmadan önce (100) kere zikreden kimse Al­lah tarafından korunur ve başına bela ve musibet gelmez.

2. Her gün sabah (298) defa zikreden, himaye-i ilahiye mazhar olur ve sıkıntı verecek bir şey gelmez.

3. Her gün (296) kere zikreden sabr-ı cemil sahibi olur; iki cihanda da mesut ve bahtiyar olur.

4. Vücudunda bir rahatsızlık olan kimse, yürekten (33) kere “YÂ SABÛR” dese, şifa bulur.

Hadis-i şerifte “Sabreden zafere ulaşır” denilmiştir ki, bu da bize sabrın ne kadar önemli bir şey olduğunu gös­termektedir.

Hangi konularda sabretmek gerektiği ise çoğumuz ta­rafından bilinmeden bazen sabrı hoş görmez, itiraz ederiz. Üç konuda sabır önemli ve zorunludur:

1. iman ve ibadetlerde ısrar etme konusunda

2. Günaha girmemeye ısrar etme konusunda

3. Başımıza gelen belâ ve musibetlere dayanma gücü­müzü yitirmeme konusunda.

Sabretmeyen insan, kısa zamanda dayanma gücünü yitirir ve kendi kendini mahveder, etkisiz hale getirir. Geç­mişten günümüze kadar bütün büyükler sabırla büyü­müşler ve sabrın neticesinde faydalı eserler vermişlerdir. Bunun için başımıza gelen olayların nereden, nasıl ve ne maksatla geldiklerini bilmek önemlidir. Kuran-ı Kerimde:“Yemin olsun ki sizi korku, açlık; mallardan, canlardan, meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet/ıstırap gelip çattığında şöyle derler: “Biz Allah içiniz ve sonunda O’na dönüp gideceğiz.”(Bakara, 2:155-156)

Sonunda O’na dönüp gideceğimize göre, varınca bizi kötü sürprizlerin ve utandırıcı, hususların beklememesi için, henüz burada vaktimiz varken gereği gibi inanmak ve davranmak, doğrusu en sağlıklı yol olacaktır.

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabreden­lerle beraberdir.”[Bakara, 2:153)

Allah sabredenlerle beraber olduğuna göre, sabretme- yenlerle değildir ve onlar yalnız başına kalmışlardır. İnsana bundan daha kötü bir ceza verilemez..! Bu nedenle olgun­laşmak için sabra ihtiyacımız var. Bir atasözümüzde “sabır­la koruk helva olur”yani tatlanıp üzüm olur denilmektedir.

Sabır insanı da olgunluğa ulaştırır ve yüzyıllar sonra bile dua ve rahmetle andırır. Allah ise hepimizden, herkesten ve her şeyden daha sabırlıdır. Eğer O bize sabretmeseydi, şim­diye kadar hiçbir canlı hayatta kalamazdı…

Tum Makaleyi Oku