Menkul Kıymet Tesisi Tebliği (Sayı: 2022/28)

5 aylar önce 47

Menkul Kıymet Tesisi Tebliği (Sayı: 2022/28)

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/28)

18 Ekim 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31987

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 3’tür” ibaresi “yüzde 5’tir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilir. Gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanan oranlardan herhangi biri;

a) Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan,

b) Yüzde 50,00 ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan,

menkul kıymet tesis oranına ilave edilir.

(3) Gerçek veya tüzel kişi için Türk lirası mevduat/katılım fonu payı hesaplanamayan bankalarda Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“Menkul kıymet tesis oranı artışına ilişkin geçiş dönemi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında menkul kıymet tesis oranında yapılan 2 puanlık artış üzerinden hesaplanan tutarın 28/10/2022 hesaplama tarihinde üçte biri, 25/11/2022 hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınır.”

 MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“İlave menkul kıymet tesisine ilişkin geçiş dönemi uygulaması

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında hesaplanan tutarın 30/12/2022 hesaplama tarihinde üçte biri, 27/1/2023 hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınır.”

MADDE 5- Bu Tebliğin 2 nci ve 4 üncü maddeleri 30/12/2022 tarihinde, diğer maddeleri ise 28/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

personel programı

Tum Makaleyi Oku