TENZİH- AYETEL KÜRSİ

4 aylar önce 21

TENZİH- AYETEL KÜRSİ

O temizdir, paktır, kendine özeldir.

O sıfatlarıyla tektir, Zâtıyla benzersizdir.

O noksan sıfattan münezzehtir.
O nezihtir, hiçbir şeye benzemez.

Benzersizliğini yarattığı varlıkta gösterir.
Hiçbir varlık sûret bakımından diğer bir varlığa aynısıyla benzemez.

Su ağaca benzemez, ağaç taşa benzemez, taş kuşa benzemez, kuş insana benzemez, hiçbir insan diğer bir insana benzemez.

Kudret O’nundur, hiçbir varlığın kendine ait kudreti yoktur, kudretiyle hiçbir şeye benzemez.

Hayat O’dur, hiçbir varlığın kendine ait bir hayatı yoktur, O hayy sıfatıyla hiçbir şeye benzemez.

Âlim O’dur, ilminin yüceliğiyle noksansızdır.

Zikrinde, fiilinde, sıfatlarında, Zâtında noksansızdır, benzersizdir, ebedidir, sonsuzdur.

Var olan her şey O’nun irâdesiyle, O’nun tasarrufuyla var olmuştur, O’ndan başka irâde sahibi, tasarruf sahibi yoktur.

Şûrâ Sûresi 11: “Fî hî leyse ke misli hî şeyun.”
Meâli: “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.”

O kendine özeldir, O hiçbir şeye benzemez.
Her şey mutlak O’ndandır, her şey O’na benzer, O hiçbir şeye benzemez.

O evveldir, O’nun başlangıcı yoktur, evvelinde sonsuzdur.

O âhirdir, O’nun sonu yoktur, âhirinde sonsuzdur.

O zâhirdir, görünüp duran O’dur, O’ndan başka görünecek olan yoktur.

O bâtındır, görünende görünmeyen O’dur, her şeyin özü O’dur.

O bâkîdir, ebedi olan, dâimi olan, sonsuz olan O’dur, sonunun gelmesi düşünülemez.

O hâdîdir, tüm varlık O’nu gösteren, O’na giden bir yoldur, yol göstermemesi düşünülemez.

O hâliktir, her şey halk eden O’dur, O’ndan başka halk edici düşünülemez.

O rahîmdir, her şey O’nun özünden gelir, başka bir kaynak düşünülemez.

O musavvirdir, nice farklı varlık yaratır, yarattığı her varlığa farklı şekil verir, O’ndan başka yaratan, şekil veren yoktur.

Bakara Sûresi 255: “Allâhu lâ ilâhe illâ huve el hayy el kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel arda ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.”

Allâhu lâ ilâhe illâ huve: O’ndan başka bir Allah, bir Tanrı, bir güç yoktur, sadece O vardır.

El hayy el kayyûm: Diri olan, Hayy sahibi olan, varlıktaki hayatın sahibi olan, diriliğiyle varlığı tutan, varlığı kontrol eden, tecellileriyle varlığı işleten, sürüp giden sadece O’dur.

Lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm: Varlığın yaşı olur, O’nun yaşı olmaz, O’nun uyuması, istirahat etmesi, dinlenmesi olmaz.

Lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard: Yerlerde göklerde ne varsa, her şey O’ndandır, her şey O’na aittir, her şey O’nunladır.

Menzellezî yeşfeu: Ki O’dur; şifa veren, iyileştiren, şefaat eden, birleştiren.

İnde hû illâ bi izni hu: Açığa çıkan her şey, O’nun katından, O’nun yetkisiyle, O’nun izniyle açığa çıkar.

Yalemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum: Geçmişte var olan, şu an var olan, gelecekte var olacak olan her şey, O’nun ilmiyle, O’nun izniyle var olmuş, şekil bulmuştur.

Ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî: İlmiyle, tecellileriyle bütün her şeyi O’ndan başka kuşatan yoktur.

İllâ bi mâ şâe: O’nun isteğinin dışında hiçbir şey var olamaz, şekil bulamaz.

Vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard: Yerler ve gökler O’nun kürsüsüdür, makamıdır, O bütün her şeyi makamıyla kuşatmıştır, bütün her şeyi Zâtıyla tutandır, Zâtından ayrı değildir.

Ve lâ yeûduhu: Her şey O’na kolaydır, O’nun için zorluk yoktur, O’na yorulmak yoktur.

Hıfzuhumâ: Her şeyi muhafaza edendir, koruyandır.

Ve huvel âliy: Âlâ olan, yüce olan, tüm sıfatlarıyla her varlıkta yüceliğini gösteren O’dur.

EL azîm: Azîmli olan, azametli olan, kararlı olan, kudretli olan O’dur.
………
Ya Rabbi! Noksan olan biziz, noksansız olan sensin.
Ya Rabbi! Fâni olan biziz, Bâki olan sensin.
Ya Rabbi! Her şeyinle münezzeh olan sensin, kusurları, günahları olan biziz.

Seni layıkıyla anlamayı, sana layıkıyla teslim olmayı, kulluk makamının şerefine ermeyi, bize nasip eyle ya Rabbi.

Yaratılan her şeye bir gözle bakmayı, senin nazarınla bakmayı, baktığımız her şeyde seni görmeyi nasip eyle ya Rabbi.

Edepten, ilimden, tenezzülden, tevazudan ayrılmamıza izin verme ya Rabbi.

Ya Rabbi! Tevekkülümüz tam olsun, seni unutmamamıza izin verme, karamsarlığa umutsuzluğa, kaygılara, düşmemize izin verme.

Ya Rabbi! Her an senin gücünle bizleri güçlü kıl, başımıza ne gelirse gelsin, sabretmeyi, hikmetine ermeyi, gerekli mesajı almayı ve daha güçlü adım atmamızı nasip eyle.

Ya Rabbi! Son nefesimize kadar yaratılış gayemizde koşmayı, çevremize yardım etmeyi, çalışmayı, gayret etmeyi, gönlümüzün yaşama sevinci içinde olmasını, bizlere nasip eyle ya Rabbi.

Allah’ım, niyazlarımızı kabul eyle.
Allah’ım, her dâim şuur içinde olmamızı nasip eyle.

Tum Makaleyi Oku