Teyemmüm Nasıl Yapılır? ( Resimli ve Videolu Anlatım )

5 yillar önce 24

Teyemmüm Hakkında Tüm Soru – Cevaplar

Abdest Gusül Teyemmüm Nasıl Yapılır?

Su  bulunmadığı veya suyu kullanma imkanı olmadığı zamanlarda abdest  veya gusül yerine geçen özel bir temizliktir. Su bulununcaya veya kullanma imkanı doğuncaya kadar abdest ve gusül yerine geçer.

Temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp kolları ve yüzü meshetmek suretiyle yapılır.

İslam’ın kolaylık dini olduğunun işaretlerinden biridir.

Teyemmüm Nasıl Yapılır?

 

 

Besmele çekip abdest veya gusül için teyemmüm yapmaya niyet ederiz.

Ellerimizin  iç tarafını toprağa veya toprak cinsi bir şeye, parmaklara hafif açık bir şekilde süreriz.

Teyemmüm Nasıl Yapılır?Teyemmüm Nasıl Yapılır?

 

 

Ellerimizi birbirlerine vurup ellerimizdeki kaba toprak kalıntısını silkeleriz.
Yüzümüzü meshederiz.

Ellerimizi yine toprağa sürüp silkeleriz.

Teyemmüm Nasıl Yapılır?Teyemmüm Nasıl Yapılır?

 

Önce sol elin baş ve işaret parmakları ayrılır, kalan üç parmağın içiyle sağ kolun iç yüzü parmak uçlarından dirseklerle beraber meshedilir.

Sol elin iç tarafıyla, sağ kolun iç yüzü meshedilir.

Sağ kolun dış tarafı da yine aynı sol elin ayrılan baş ve işaret parmağıyla meshedilir.

 

Teyemmüm Nasıl Yapılır?Teyemmüm Nasıl Yapılır?

Aynı şekilde bu defa da sağ el kullanılarak sol kol meshedilir.

Önce, sağ elin baş ve işaret parmakları ayrılır, kalan üç parmağın içiyle sol kolun iç yüzü parmak uçlarından dirseklerle beraber meshedilir.

Sol kolun dış tarafı da aynı şekilde sağ elin ayrılan baş ve işaret parmaklarıyla meshedilir.

Böylece yüzün, ellerin ve kolların meshedilmedik hiç bir yeri bırakılmamakla, farzlarına ve sünnetlerine uygun bir teyemmüm yapılmış olur.

Teyemmüm Nasıl Yapılır ( Videolu Anlatım )

Teyemmüm Hakkında Soru ve Cevaplar

Farzları

1. Niyet etmek
2. Ellerini temiz toprağa iki kere vurarak yüz ve kolları meshetmek.

Sünnetleri Nelerdir?

1- Toprağa avucun içini koymak.
2- Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek.
3- Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, baş parmakları ile birbirine çarpmak.
4- Elleri toprağa koyarken parmakları açmak.
5- Besmele ile başlamak.
6- Önce yüzü, sonra kolları mesh etmek.
7- Abdest alır gibi, çabuk yapmak.
8- Misafir bir mil [1920 metre] içinde su bulunduğunu bilirse, araması farz, zan ederse sünnettir.
9- Önce sağ, sonra sol kolu mesh etmek.
10- Elleri, toprağa vurarak, kuvvetle koymak.
11- Kolları aşağıda anlatılan şekilde mesh etmek.
12- Parmakların arasını mesh etmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak.

Teyemmümde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

1- Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için, teyemmüm ederse, bununla namaz kılamaz.

2- Namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. Namaz için de niyet etmek gerekir.

3- Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü, toprak ve benzerleri müstamel olmaz. Elden, yüzden dökülen toz müstameldir.

4- Şafii ve Hanbeli’de teyemmüm yalnız toprak ile yapılır. Diğer mezheplerde, toprak cinsinden olan her temiz şey ile, üzerinde bunların tozu olmasa bile, teyemmüm edilir. Yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler, toprak cinsinden değildir. O halde, ağaç, ot, tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, cam ile edilemez. Kum ile olur. İnci, mercan ile olmaz. Kireç ve alçı ile yıkanmış mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen çanak çömlekle, çamur ile olur. Yalnız çamur varsa, suyu yarıdan az ise, bununla edilir.

5- Bir teymmüm ile çeşitli namaz kılmak caizdir.

6- Misafir, iki kilometreden az uzakta su bulunacağını alametlerle veya akıllı, baliğ ve adil bir Müslümanın haber vermesi ile, çok zan ettiği zaman, her tarafa doğru iki yüz metre giderek veya birini göndererek araması farz olur. Çok zan etmezse, suyu araması lazım olmaz.

7- Bir kimse, suyu sormadan teyemmüm edip, namaza dursa, sonra yanında bulunan adil bir şahıstan, su olduğunu haber alsa, abdest alıp, namazını iade eder.

8- İki kilometreden uzakta su varken, teyemmüm ile namaz kılmak caizdir.

9- Eşyası arasında su bulunduğunu unutan, şehir ve köyde değilse, teyem müm ile namaz kılabilir.

10- Suyun bittiğini sanan, namazdan sonra suyunu görse, teyemmüm ile kıldığı namazı iade eder.

11- Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyemmüm edilebilir.

12- Cünüp kimsenin vücut yüzeyinin yarıdan fazlası yara veya çiçek, kızıl gibi ise teyemmüm eder. Derisinin çoğu sağlam ise ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkaması mümkün ise, gusleder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa yine teyemmüm eder.

Teyemmümü Gerektiren Haller Nelerdir?

  • Abdest veya gusül için yeterli miktarda su olmaması.
  • Tehlike veya başka bir engel yüzünden suya ulaşılmaması.
  • Hastalık vb. nedenle suyun zararlı olmasından korkmak.
  • Suyun abdest için kullanıldığında susuzluk çekileceğinden korkmak.
  • Su elde etmenin insanın durumunu etkileyecek miktarda para verilmesini gerektirmesi.
  • Su elde etmenin zillet ve hakarete maruz kalmayı gerektirmesi.
  • Su elde etmenin veya abdest almanın namazın kaza olmasına sebep olacak şekilde vaktin dar olması.
  • Suyun, sadece necaseti beden ve elbiseden gidermeye yettiği ve abdeste yetmemesi.
  • Suyun abdest için kullanıldığı takdirde başka birisinin susuzluktan ölmesinden veya hasta olmasından korkmak.

Teyemmümü Bozan Durumlar Nelerdir?

1) Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de Çünkü teyemmüm bu ikisinden bedeldir. Cünüp olan kimse teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelse, yalnız abdesti bozulmuş olur, cünüplük hali geri gelmez.

2) Hastalık, tehlike, şiddetli soğuk, suyu elde edecek araç ve gerecin yokluğu gibi teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, bozulmuş olur.

3) Yaptığı teyemmümle namaz kılan kimse namaz esnasında suyu görürse veya su bulunursa, teyemmümü bozulmuş olur. Namazı  kıldıktan sonra su bulunursa vakit çıkmamış bile olsa kılınan bu namazın iadesi Şâfiîler bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çıktıktan sonra ise iadenin gerekmediğinde görüş birliği vardır.

Teyemmüm Alırken Eller Neye Vurulur?

Toprak, kum, çakıl ve taşla edilir.

Teyemmüm Almaya İmkan Yoksa

Sual: Abdest için su bulamayan ve teyem müm etme imkânı da olmayan, Hanbelî’yi taklit ederek, abdestsiz ve teyem mümsüz namaz kılabilir mi?
CEVAP
Teyem müm edememek imkânsız denecek kadar zordur, çünkü toprakla, mermerle, taşla, tuğlayla, kiremitle, cilasız çanak çömlekle, testiyle, kumla, kireçle, toprak tozuyla ve daha başka şeylerle teyemmüm etme imkanı olur. Namazın önemini bilen, yanında bunlardan birini bulundurabilir. Teyem müm etme imkanı olmayan kimse, iki namazı eda eder. Mesela öğle namazını kılamayanın, akşama kadar su veya teyemmüm edecek bir şey bulamaması imkansız gibidir. Belki ancak hapiste, hücrede olabilir.

Temiz yer, su ve toprak bulamayan hapisteki kimse, okumadan, namaz kılar gibi yapar. Hapisten kurtulunca hepsini iade eder. (İslam Ahlakı)

Teyem müm edemeyen ve iki namazı cem edecek durumu da olmayan, ancak o zaman Hanbelî mezhebini taklit ederek teyemmümsüz olarak namazını kılabilir.

Hanbelî’de su ve toprak bulamayan, abdestsiz ve teyemmümsüz namaz kılar, ancak o namazlarda, sadece farzlarına ve namazın sıhhat şartlarına riayet eder. Sünnet ve müstehablarını yapmaması gerekir. (El-fıkh-ü alel-mezahib-il-erbea)

 

 

 

Tum Makaleyi Oku